Áno
Nie

Ochrana osobných údajov

1. Pri objednávke sú povinne vyžadované iba údaje nevyhnutne potrebné pre úspešné získanie Vouchera. Poskytnuté údaje budú použité pre splnenie zákonných povinností, záväzkov uvedených v zmluve a v týchto Obchodných podmienkach, ako je napr. vybavenie objednávky, poprípade k vybavovanie reklamácií, apod.

 

2. Osobné údaje sú tiež spracovávané prostredníctvom elektronickej databázy pre rokovania nevyhnutné a úzko spojené s plnením povinností Sprostredkovateľa a realizáciou zmluvy a tiež prípadne prostredníctvom tretích subjektov - spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.

 

3. Sprostredkovateľ zaručuje Zákazníkovi ochranu jeho osobných údajov, ktoré zadal pri registrácii alebo objednávke služieb. Tieto údaje sú chránené na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení.

 

4. Zákazník a Sprostredkovateľ sa zaväzujú vzájomne zaobchádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona, alebo rozpoznateľne nie sú určené pre tretiu osobu, a teda nebudú poskytované tretej strane, pričom údaje budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, prípadne pri spravovaní objednaných služieb.

 

5. Zákazník prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú správne a pravdivé.

0911 485 898
Pre partnerov
Hľadáte nových zákazníkov?