Áno
Nie

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HOMYKA, s.r.o. vymedzujúce nákup a uplatnenie zľavových kupónov prostredníctvom portálu www.zonazliav.sk

 

Spoločnosť HOMYKA, s.r.o., so sídlom: Tatranská 6383/40, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 105 899, DIČ: 2120046159, IČ DPH:SK2120046159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č. 27942/S, ktorá je Prevádzkovateľom internetovej stránky www.zonazliav.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portal www.zonazliav.sk

 

Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.zonazliav.sk a umožňuje prostredníctvom tejto stránky, aby poskytovateľ ponúkal výrobky, tovary a služby, formou kupónov, ktorých predajcom je prevádzkovateľ stránky. Sprostredkovateľ  má s konktrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na predaj Kupónov, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj Kupónu prostredníctvom Stránky. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Klientmi predložené Kupóny.  Platobné operácie za účelom úhrady ceny Kupónu sa realizujú medzi Zákazníkom a Poskytovateľom prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom k tomu oprávnený.

Sprostredkovateľ je Sprostredkovateľom medzi poskytovateľom tovaru alebo služby ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, ktorí v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami vstupujú do kúpno-predajného vzťahu, predmetom ktorého je záväzok oskytovateľa vybraný Tovar alebo službu predate a riadne a včas zákazníkovi aj vybraný Tovar alebo službu poskytnúť a záväzok zákazníka za Tovar alebo službu riadne zaplatiť. Sprostredkovateľ však nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu.

 

V prípade, že spoločnosť HOMYKA, s.r.o. so sídlom: Tatranská 6383/40, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 105 899, DIČ: 2120046159, IČ DPH:SK2120046159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č. 27942/S predáva  prostredníctvom portálu www.zonazliav.sk tovar alebo služby zakúpené pod touto spoločnosťou, stáva sa spoločnosť HOMYKA, s.r.o. sprostredkovateľom a zároveň aj poskytovateľom tovaru alebo služby. V takomto prípade prislúchajú spoločnosti všetky práva a povinnosti sprostredkovateľa i poskytovateľa tovaru alebo služby.

 

„Zákazník prehlasuje, že zaregistrovaním na internetovej doméne www.zonazliav.sk potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami sa vopred riadne oboznámil a ich obsahu porozumel, že ich akceptuje a bude sa nimi riadiť, čím sa tieto obchodné podmienky stávajú pre zákazníka v celom rozsahu záväzné.“

 

Obchodné podmienky sú sprístupnené každému zákazníkovi spôsobom ich uverejnenia na internetovej doméne www.zonazliav.sk, a to nepretržite a v platnom znení.

 

Základné pojmy

Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Kupóne uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky význam tak, ako je to uvedené v nasledujúcom výklade pojmov:

Sprostredkovateľ je spoločnosť HOMYKA, s.r.o., so sídlom: Tatranská 6383/40, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 105 899, DIČ: 2120046159, IČ DPH:SK2120046159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č. 27942/S. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj Kupónu ponúkaného Poskytovateľom cez Stránku Klientovi.

Poskytovateľ je fyzická alebo právnická osoba predávajúca Kupóny ponúkané na Stránke Sprostredkovateľa.

Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si na Stránke  Kupón objedná a kúpi

Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.zonazliav.sk

Predmet sprostredkovania je predaj Kupónu.

Kupón je potvrdenie o kúpe, pri ktorom vzniká povinnosť Poskytovateľa poskytnúť Zákazníkovi Plnenie na základe podmienok stanovených v Ponuke. Jeho obsahom je osobitný numerický identifikátor.

Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Kupónu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä údaje Poskytovateľa, popis ponúkaného Plnenia, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, percento zľavy, lehotu, počas ktorej je poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu, podmienky využitia Kupónu.

Plnenie je Tovar alebo služba ponúkané Poskytovateľom.

 

Objednávka a kúpa Kupónu

 1. Na Stránke Sprostredkovateľa je uverejnený zoznam Ponúk na Kupóny, ktoré si Zákazník môže objednať a kupiť.
 2. Ponuka Kupónu je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosť zakúpiť Kupón je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom a Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Kupónu, nie je limitovaná počtom Zákazníkov, ktorí si Kupóny z tej ktorej Ponuky zakúpia, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak.
 3. Zákazník si môže objednať ľubovoľné množstvo Kupónov, pokiaľ nie je na Stránke  určený obmedzený počet. Zákazník si môže uplatniť len jeden zakúpený Kupón na konkrétne Plnenie, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
 4. Realizácia objednávky a kúpy Kupónu prebieha iba cez Stránku postupnosťou na nej stanovenou. Pri platbe platobnou, resp. kreditnou kartou pride Kupón na Zákazníkom zadaný e-mail do 1 hodiny.  Pre okamžité zaslanie Kupónu je Zákazník povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku Zonazliav.sk. Až vtedy systém dostane informáciu o platbe a zašle Zákazníkovi Kupón. Pri platbe bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet Zonazliav.sk je potrebné zrealizovať prevod alebo vklad najneskôr do  48 hodin od prijatia mailovej správy na e-mail  zadaný Zákazníkom. Peniaze musí zaslať vo výške, ktorú uvádza Sprostredkovateľ, na číslo účtu uvedené v e-maily. Pri tomto druhu platby je Kupón  zaslaný Zákazníkovi max do 2 pracovných dní. Kupón sa považuje za zakúpený až po prijatí platby na účet Sprostredkovateľa.
 5. Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva záväznou až momentom uhradenia ceny za Kupón Zákazníkom. Zákazník musí vyplniť registračný formulár, resp. prihlasovací, ak je už Zákazník registrovaný, a kliknúť na zakúpenie Kupónu. Zákazník je povinný uhradiť cenu za Kupón, a to buď priamo pri objednávaní Kupónu alebo najneskôr do  48 hodín od prijatia mailovej správy. Zákazník zároveň súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky.
 6. Sprostredkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za Kupón.
 7. Kupón sa považuje za uhradený v momente doručenia finančných prostriedkov vo výške ceny Kupónu na bankový účet Sprostredkovateľa. Kupón sa považuje za doručený v momente odoslania na e-mail Zákazníka uvedený pri tvorbe objednávky.
 8. Daňový doklad o kúpe vystavuje Poskytovateľ priamo pri uplatnení Kupónu. Zákazník berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom, nie predajcom či poskytovateľom Plnenia Ponuky.
 9. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením zlej e-mailovej adresy zo strany Zákazníka ako ani pri nesprávne uvedených iných dôležitých údajoch pri tvorbe objednávky a platbe za Kupón.
 10. Rozpracovanú objednávku za kupón  nie je možné uhradiť po ukončení alebo úplnom vypredaní akcie.

 

Práva a povinnosti

 1. Sprostredkovateľ je povinný najneskôr do 2 pracovných dní od pripísania ceny za Kupón na bankový účet Sprostredkovateľa doručiť Kupón Zákazníkovi. Sprostredkovateľ doručí Kupón elektronickou formou na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú Zákazník uviedol pri registrácii a tiež Kupón umiestni do schránky Zákazníka k Účtu. Zákazník si je povinný číslo a heslo kupónu uložiť poprípade vytlačiť. 
 2. Kupón je dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu. Zákazník je povinný použiť Kupón iba u Poskytovateľa, na ktorého reagoval a Tovar alebo službu využiť spôsobom a na mieste určenom podľa tejto ponuky. Zákazník nie je oprávnený vykonávať žiadny zásah do Kupónu. Zákazník si môže uplatniť u Poskytovateľa len Kupón, ktorý mu bol zaslaný od Sprostredkovateľa v originálnej podobe.
 3. Sprostredkovateľ poskytuje Poskytovateľovi zoznam Kupónov za účelom predchádzania falšovaniu Kupónov, za účelom vykonania možnej kontroly predloženého Kupónu zo strany Zákazníka Poskytovateľovi, s čím Zákazník súhlasí. Kontrolu Kupónov si zabezpečuje Poskytovateľ sám.
 4. Ak je v Ponuke a na Kupóne uvedená podmienka dojednania si termínu pre poskytnutie Plnenia, Zákazník je povinný dohodnúť si termín prostredníctvom e-mailu, telefonát alebo inak.
 5. V prípade, že si v stanovenej lehote platnosti Kupónu Zákazník neuplatní právo vyplývajúce mu z tohto Kupónu, tento nárok Zákazník stráca bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón. Uplatnenie Kupónu je časovo obmedzené. Doba platnosti Kupónu je vždy uvedená na Kupóne.
 6. Zákazník súhlasí, aby mu Sprostredkovateľ posielal elektronickou poštou, na ním zadanú e-mailovú adresu, aj e-maily, ktorých obsahom je reklama. Tento súhlas je Zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je zodpovedný za: dodanie tovaru, či poskytnutie služby Zákazníkovi, za ich kavalitu a rozsah plnenia, za naplnenie práv Zákazník z vydaného Kupónu, za pravdivosť a úplnosť Ponuky tovaru alebo služby zverejnenej na portáli Zonazliav.sk a za plnenie všetkých práv Zákazníka vyplývajúcich Zákazníkovi z platných právnych predpisov a to tak v súvislosti s kúpou Kupónu ako aj v súvislosti s poskytovaním Plnenia
 2. Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom medzi Poskytovateľom a Zákazníkom. Z tohto dôvodu Sprostredkovateľ zodpovedá Zákazníkovi za včasné a riadne poskytnutie tovaru alebo služby. Všetky nároky z vadného plnenia je zákazník povinný a súčasne oprávnený uplatniť si výlučne a len u Poskytovateľa.
 3. Sprostredkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia od Poskytovateľa môžu predstavavať nebezpecenstvo napr. pri adrenalinových športoch. Je na rozhodnutí Zákazníka, či Plnenie využije alebo nie. Sprostredkovateľ nezodpovedá za ujmu na zdraví Zákazníka.
 4. Sprostredkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Kupónu. Zákazník nemá nárok na náhradný Kupón ani iné odškodnenie.

 

Reklamačný poriadok

1. Sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvného vzťahu založeného Zmluvou uzavretou medzi Poskytovateľom na jednej strane a Zákazníkom na strane druhej. Sprostredkovateľ nezodpovedá za plnenie Zmluvy. Sprostredkovateľ nezodpovedá za vady tovarov a služieb dodávaných a poskytovaných Poskytovateľom. Za tieto vady zodpovedá Poskytovateľ.

 

2. Zákazník má nárok na reklamaciu voči Sprostredkovateľovi, ak podľa týchto  Všeobecných obchodných podmienok neobdrzí Kupón na e-mail, alebo ak sa podmienky na Kupóne nezhodujú s Ponukou, prípadne Kupón obsahuje iné chyby. Zákazník je povinný uplatniť vady písomne e-mailom na adresu: info@zonazliav.sk. Lehota na vybavenie reklamácie je 48 hodín od doručenia Kupónu. V prípade, že Kupón nebude doručený, tak 2 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Kupónu. Nárok Zákazníka na uplatnenie reklamácie zaniká, ak nedodržal tieto podmienky.

3. Sprostredkovateľ je povinný odstrániť vady do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. Zákazník má právo odstúpiť od kúpy, ak vada v danej lehote nebude odstránená.

 

 

Odstúpenie od kúpy, zánik objednávky, kúpy Kupónu

 1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Kupónu Zákazníkovi. Kupón nesmie byť použitý. Po odstúpení od kúpy Kupónu budú Zákazníkovi vrátené finančné prostriedky na jeho účet.
 2. V prípade, že Zákazník neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, objednávka a právo na kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.
 3. Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácie sú nesprávne, chybné alebo neúplné. Ak bola medzičasom vykonaná kúpa Kupónov k takejto Ponuke, tie sa rušia. Sprostredkovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi cenu za Kupón do 14 dní od zrušenia Ponuky.

 

Ochrana osobných údajov

 1. Pri objednávke sú povinne vyžadované iba údaje nevyhnutne potrebné pre úspešné získanie Kupóna. Poskytnuté údaje budú použité pre splnenie zákonných povinností, záväzkov uvedených v zmluve a v týchto Obchodných podmienkach, ako je napr. vybavenie objednávky, poprípade k vybavovanie reklamácií, apod.
 2.  Osobné údaje sú tiež spracovávané prostredníctvom elektronickej databázy pre rokovania nevyhnutné a úzko spojené s plnením povinností Sprostredkovateľa a realizáciou zmluvy a tiež prípadne prostredníctvom tretích subjektov - spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.
 3. Sprostredkovateľ zaručuje Zákazníkovi ochranu jeho osobných údajov, ktoré zadal pri registrácii alebo objednávke služieb. Tieto údaje sú chránené na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení.
 4. Zákazník a Sprostredkovateľ sa zaväzujú vzájomne zaobchádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona, alebo rozpoznateľne nie sú určené pre tretiu osobu, a teda nebudú poskytované tretej strane, pričom údaje budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, prípadne pri spravovaní objednaných služieb.
 5. Zákazník prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú správne a pravdivé.
 6. Zákazník udeľuje Sprostredkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní objednávky.
 7. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Zákazník dobrovoľne. Zákazník je oprávnený svoj súhlas odvolať na info@zonazliav.sk

 

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje Všeobecné obchodné podmienky na Stránke.
 2. Podmienky zmluvného vzťahu medzi Sprostredkovateľom, Poskytovateľom a Zákazníkom, ktoré nie sú vo Všeobecných obchodných podmienkach upravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.
 3. Potvrdením objednávky Zákazník vyjadruje svoj súhlas s tymito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 4. Sprostredkovateľ môže znenie Podmienok použivania meniť alebo dopĺňať. Sprostredkovateľ je povinný informovať Zákazníkov o zmene Podmienok používania. Nové Podmienky používania nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na portál Zonazliav.sk a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie.
 5. Činnosť Sprostredkovateľa podlieha dohľadu a dozoru príslušného Inšpektorátu SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 11 Banská Bystrica, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 048/4124969
 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7.2015

 

 

0911 485 898
Pre partnerov
Hľadáte nových zákazníkov?